Tel : (+66) 2 1717821

Logisticst

บริการเสียบไฟทำอุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์

บริการเสียบไฟทำอุณหภูมิตู้คอนเทนเนอร์

  • พื้นลานคอนกรีต ได้มาตรฐาน

  • สถานที่กว้างขวางสามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมาก

  • เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ยกตู้หนัก ตู้เปล่า ที่ได้มาตรฐาน

  • เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

  • มีปลั๊กสำหรับเสียบไฟทำอุณหภูมิตู้จำนวนมาก